Pirkimo taisyklės

Taip – tai yra ilgas dokumentas – atleiskite. Tačiau jis sako, kad mes esame žmogiška įmonė ir nesutarimų atveju, mūsų pagrindinis tikslas yra išspręsti visus kilusius klausimus taip, kad abi pusės būtų patenkintos. Dėl šios priežasties mes siekiame, kad kiekvienas mūsų klientas žinotų internetinės parduotuvės sofalova.lt prekių pirkimo-pardavimo taisykles. 
 
1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su „Sofalova.lt" taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir UAB "Elevyt" (toliau „Pardavėjas") tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje sofalova.lt susijusias nuostatas. 
1.2. Internetinės parduotuvės sofalova.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą perkant internetinėje parduotuvėje sofalova.lt, Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis turės sutikti iš naujo. 
1.4. Pirkti sofalova.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir juridiniai asmenys; 
1.4.1. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes sofalova.lt internetinėje parduotuvėje.
 
2. Asmens duomenų apsauga 
2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje sofalova.lt gali tai padaryti keturiais būdais: 
2.1.1. užsiregistruodamas sofalova.lt internetinėje parduotuvėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti; 
2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje; 
2.1.3. skambindamas sofalova.lt klientų aptarnavimo skyriaus telefonu 8 679 313 22; 
2.1.4. siųsdamas užsakymą el. paštu info@sofalova.lt 
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekę, turi nurodyti arba pasakyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje sofalova.lt tikslais. Tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslams Pirkėjo asmens duomenys nebus naudojami. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 
3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę "Sutinku su el. parduotuvės taisyklėmis", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo;  
3.2. Užsakymas laikomas patvirtintu, kai Pardavėjas susisiekia su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el.paštu ir patvirtina jį, atsiųsdamas el.laišką apie užsakymo patvirtinimą. 
 
4. Pirkėjo teisės 
4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes sofalova.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu info@sofalova.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo". 
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo išpakuota, sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir grąžinama originalioje pakuotėje. 
4.4. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
 
5. Pirkėjo įsipareigojimai 
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka. 
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. 
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 
5.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
 
6. Pardavėjo teisės 
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve sofalova.lt. 
6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo. 
6.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
7. Pardavėjo įsipareigojimai 
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės sofalova.lt teikiamomis paslaugomis. 
7.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu 9.1. punkte nurodytomis taisyklėmis. 
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą. 
7.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių užsakymo momento.
 
8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka 
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje sofalova.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. 
8.2. Apmokėjimas už prekes vykdomas 50% avansiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus arba pasinaudodamas savo banko paslaugų teikimo internetu sistema privatiems ar verslo klientams. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti užsakymo identifikacijos numerį, vardą ir pavardę bei mokėjimo paskirtį. 
8.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti avansą ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas. Tik gavus avansinį apmokėjimą už prekes, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. 
8.4. Likusi 50% suma už prekes turi būti apmokėta iki prekių pristatymo dienos.
 
9. Prekių pristatymas 
9.1. Prekių pristatymas pirkėjui: 
9.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo adresą. 
9.1.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, susisiekus internetinės parduotuvės sofalova.lt konsultantui ir suderinus su Pirkėju pristatymo laiką nuo gauto apmokėjimo už prekes. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje. 
9.1.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Visais atvejais prekes atsiimantis asmuo privalo parodyti asmens dokumentą, kitaip prekės nebus perduotos. 
9.1.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. 
9.1.5. Prekių pristatymas (transportavimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje yra nemokamas. 
9.1.6. Transporto įmonė įsipareigoja iškrauti prekes iš automobilio ir užnešti į paruoštą vietą (būtinas tvirtas pagrindas, patogus privažiavimas, vieta neapkrauta kitais daiktais ir pan.). 
9.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais, prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. 
9.3. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. 
9.4. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas. 
9.5. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu. 
9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 
10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 
10.1. Kiekvienos „Sofalova.lt" parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 
10.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia garantiją. 
10.4. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo. 
10.5. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
 
11. Prekių grąžinimas 
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. 
11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es)11.1.Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@sofalova.lt 
11.3. 11.1.Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka. 
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. 
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 
11.6. Išlaidas, patirtas dėl prekių pristatymo ir grąžinimo padengia Pirkėjas. Esant Pirkėjo pageidavimui Pardavėjas grąžinamas prekes gali pakeisti analogiškomis, tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų, tinkamų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Jei klientas nori atsisakyti prekės per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos, jis turi informuoti apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka. 
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis". 
11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į Pirkėjo banko sąskaitą.
 
12. Atsakomybė 
12.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracios formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. 
12.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. 
12.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. 
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 
13. Informacijos siuntimas 
13.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 
13.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Įmonės rekvizitai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 
14. Baigiamosios nuostatos 
14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. 
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.